Dorota Włosowicz, Jacek Dembosz
Wspominając Akademię, tom 7

Ukazał się kolejny tom cyklu „Wspominając Akademię”, zainicjowanego w ramach obchodów jubileuszu 200‑lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stanowi on kontynuację rozmów z artystami i pedagogami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przeprowadzonych w latach 2017–2020 przez Dorotę Włosowicz i Jacka Dembosza. Zawarte w tomie teksty zostały opublikowane po raz pierwszy. O Akademii i swoim życiu mówią rzeźbiarze, graficy, malarze, scenografowie, projektanci. Publikacja stanowi świadectwo ich działalności, będącej doniosłym wkładem w historię tworzenia sztuki polskiej na przestrzeni ostatnich 50 lat. Artystów poznajemy także poza miejscem ich pracy, sięgamy do korzeni, do spraw i okresów, które ich ukształtowały. W efekcie powstał różnorodny materiał o specyficznym klimacie, ciekawy dokument uzupełniający wiedzę na temat Akademii i ludzi od wielu lat związanych z nią zawodowo.

Redaktor prowadzący: Jacek Dembosz
Projekt okładki: Marek Pawłowski
Projekt graficzny: Michał Bratko
Format: 21 × 15 cm
Liczba stron: 912
ISBN: 978‑83‑66564‑02‑2
Rok wydania: 2020
Cena: 50 zł

Michał Pilikowski
Architekt Akademii. Adolf Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

Książka przedstawia postać Adolfa Szyszko-Bohusza – wybitnego architekta i konserwatora, a także profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Adolf Szyszko-Bohusz był architektem zarówno w dosłownym, jak i w przenośnym znaczeniu tego słowa. Ukazał Akademii nowe perspektywy działania, otwierając ją na sztuki projektowe i konserwację zabytków.
Jest to biografia Adolfa Szyszko-Bohusza ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności w krakowskiej ASP. W 1916 roku Adolf Szyszko-Bohusz objął stanowisko dyrektora Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1920 roku został profesorem Katedry Konserwacji Zabytków w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dwa lata później został rektorem i był nim przez sześć jednorocznych kadencji. W 1925 roku doprowadził do ministerialnej akceptacji nowego statutu ASP, na mocy którego powstały dwa wydziały: Wydział Malarstwa i Rzeźby oraz Wydział Architektury. Miał też wiele innych osiągnięć – opisanych w monografii.
Książka uzupełnia biografię Adolfa Szyszko-Bohusza o wątki związane z krakowską ASP, a opowieść o historii Akademii wzbogaca o opracowanie czasów rektora-architekta. Popularyzuje wiele tekstów ukrytych dotąd w archiwach. Jest to opowieść o jednej z najważniejszych postaci polskiego życia kulturalnego z pierwszej połowy XX wieku, postaci godnej znacznie większej sławy.

język publikacji: polski
projekt graficzny: Michał Bratko
format: 22 x 15,5 cm
liczba stron: 464
ISBN 978-83-66564-04-6
rok wydania: 2020
cena: 39 zł

Studia jubileuszowe. 70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Monografia, którą oddajemy do rąk czytelników, uświetnia 70. rocznicę powstania Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. „Dla procesu konserwacji zadaniem kluczowym jest poznanie dzieła sztuki. Zobowiązani jesteśmy zgłębić historię jego powstania, technikę i technologię wykonania. Równie istotne jest, by zrozumieć twórcę dzieła, biorąc pod uwagę współczesne mu uwarunkowania społeczno-kulturowe. Dążenie do poznania absolutnego jest priorytetowe, choć osiągnięcie całkowitego sukcesu wydaje się niemal niemożliwe. Nasze poszukiwania zawsze zakończą się połowicznym sukcesem, ale dzięki badaniom możemy spróbować choć odrobinę zrozumieć, a ostatecznie zachować od zapomnienia, spowolnić procesy niszczenia” – pisze we wstępie Małgorzata Nowalińska. Zamieszczone w książce artykuły na wybranych przykładach prezentują pracę Wydziału. Przedstawiając osiągnięcia badawcze i konserwatorskie charakteryzują specyfikę podejmowanych działań. Opracowanie jest nie tylko publikacją rocznicową, ale i kolejną pozycją naukową Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

język publikacji: polski,
angielskiredakcja: Małgorzata Nowalińska
autorzy tekstów: Małgorzata Nowalińska, Grażyna Korpal, Ireneusz Płuska, Marek Wawrzkiewicz, Anna Forczek-Sajdak, Katarzyna Stępień, Grażyna Schulze-Głazik, Dorota Białek-Kostecka, Oskar Hanusek, Regina Główczak, Grzegorz Kostecki, Aleksandra Hola, Michał Płotek, Łucja Rodzik-Czałka, Jacek Bagniuk, Małgorzata Walczak, Marta Lempart-Geratowska, Maria Goryl, Katarzyna Dobrzańska, Anna Sękowska, Jarosław Adamowicz, Anna Mikołajska, Agnieszka Marecka, Katarzyna Różańska, Edyta Bernady
projekt graficzny: Jacek Szymański
format: 23 × 27 cm
liczba stron: 328
ISBN 978-83-66564-00-8
rok wydania: 2020
cena: 70 zł

Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą

Niniejsza publikacja jest próbą przedstawienia metod i efektów nauczania i typografii, dyscypliny zyskującej sobie coraz większą rzeszę zwolenników. Autorzy żywią nadzieję, że stanie się ona początkiem szerszej dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością dydaktyki w zakresie liternictwa i typografii oraz nad miejscem typografii we współczesnej sztuce projektowej, a także przyczyni się do zintegrowania środowiska dydaktyków zajmujących się nauczaniem typografii. Pozycja zawiera opis wielu programów nauczania, stosowanych metod i technik, jak również prezentację i omówienie efektów na bazie konkretnych realizacji prac studenckich. Obecne kształcenie wydaje się stać na bardzo wysokim poziomie, dlatego autorzy publikacji kładą nacisk nie na działania naprawcze, lecz na wymianę doświadczeń. Wymianę, która umożliwia nauczycielom wzbogacenie ich dydaktycznej oferty, a studentom poznanie różnych sposobów widzenia litery i jej miejsca we współczesnym świecie.

prezentacja publikacji:
https://www.behance.net/gallery/93042957/Didactics-of-Typography-Teaching-the-Letter

redakcja: Wojciech Regulski
język publikacji: polski, angielski
autorzy tekstów: Ada Pawlikowska, Piotr Białas (ASP w Gdańsku), Tomasz Bierkowski, Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, Zofia Oslislo-Piekarska (ASP w Katowicach), Wojciech Regulski, Paweł Krzywdziak, Zofia Dziurawiec (ASP w Krakowie), Łukasz Chmielewski (ASP w Łodzi), Krzysztof Kochnowicz (UA w Poznaniu), Aleksandra Kot, Marcin Władyka (ASP w Warszawie), Agnieszka Ziemiszewska (PJATK w Warszawie), Maciej Majchrzak (ASP we Wrocławiu)
projekt graficzny i skład: Paweł Krzywdziak
format: 26 × 20 cm
liczba stron: 180
ISBN 978-83-66054-70-7
rok wydania: 2019
cena: egzemplarz bezpłatny

Magdalena Celadyn

Komponenty wnętrza architektonicznego w środowiskowo zrównoważonym projektowaniu

Monografia została opracowana w celu wykazania zasadności opracowywania projektów przestrzeni wewnętrznych oraz ich komponentów, przy respektowaniu szeroko rozumianego kontekstu środowiskowego. uwzględniającego zarówno spełnienie w projektowanych obiektach wymagań funkcjonalnych, formalnych i estetycznych, jak również implementacje postulatów środowiskowo odpowiedzialnego projektowania wnętrz architektonicznych. Środowiskowa odpowiedzialność w projektowaniu wnętrz architektonicznych, rozumianych jako całość funkcjonalno-przestrzenna, oraz w kształtowaniu każdego z jego komponentów konstytutywnych, funkcjonalnych i uzupełniających staje się decydującym kryterium projektowym umożliwianym realizacje paradygmatu zrównoważonego projektowania środowiska zbudowanego. Prezentacja wybranych strategii odpowiedzialnego środowiskowo projektowania, analiza możliwości ich aplikacji w strukturalnym kształtowaniu każdego z projektowanych komponentów wnętrza, a przede wszystkim wskazanie prośrodowiskowych postulatów jako wytycznych projektowych w procesie decyzyjnym równoważnych postulatom formalnym i funkcjonalnym, wskazuje konieczność ich traktowania jako integralnej części współczesnej metodyki projektowej środowiska wewnętrznego.

Język publikacji: polski
Projekt graficzny: magdalena celadyn
Format: 28 × 21 cm
Liczba stron: 196
Isbn: 978-83-66504-99-8
Rok wydania: 2020
Cena: 65 zł


200 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
1818‑2018, Tom 2

Ukazał się drugi tom monografii, uświetniającej jubileusz dwustulecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Otrzymaliśmy solidne studium poświęcone siedmiu wydziałom Akademii: Wydziałowi Malarstwa, Wydziałowi Rzeźby, Wydziałowi Grafiki, Wydziałowi Architektury Wnętrz, Wydziałowi Form Przemysłowych, Wydziałowi Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Wydziałowi Intermediów. Historyczne opracowanie doprowadzone zostało do czasów nam współczesnych, a bogaty zestaw reprodukcji dzieł sztuki sprawia, iż monografię traktować można też jako prawdziwy album sztuki. Lektura publikacji daje możliwość lepszego zorientowania się w dziejach Akademii, ukazując jej różnorodność i otwartość na różne kierunki artystycznego kształcenia. Do rąk Czytelników oddajemy drugi tom pomnikowego dzieła, dającego wgląd nie tylko w dzieje Akademii, ale także ukazującego sylwetki związanych z nią artystów.

autorzy: Adam Organisty, Zbigniew Bajek, Małgorzata Komorowska, Adam Brincken, Ewa Janus, Małgorzata Anna Dąbrowska, Tomasz Daniec, Ewa Herniczek, Paulina Tendera, Anna Dettloff, Maria Dziedzic, Anna Myczkowska-Szczerska, Irma Kozina, Bogusław Krasnowolski, Artur Tajber, Mieczysław Juda
redakcja: Adam Wsiołkowski, Jacek Dembosz, Paulina Tendera
język publikacji: polski
projekt graficzny: Dorota Ogonowska
format: 24,5 × 32 cm
liczba stron: 640
ISBN: 978-83-66054-78-3
rok wydania: 2020
cena: 150 zł


„Zeszyty Malarstwa” nr 13

Numer 13. „Zeszytów Malarstwa” powstał dzięki zaproszeniu przez prof. Bartosza Brożka, dyrektora Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, naszego zespołu Platformy Badań Artystycznych Wydziału Malarstwa do wspólnego projektu „Art & Science”. Tematem przewodnim zeszłorocznego Copernicus Festival, a co za tym idzie, także numeru specjalnego „Zeszytów Malarstwa”, był szeroko rozumiany język. Nasza współpraca zaowocowała wystawą Sztuka wystawiania języka, która stała się częścią programu zeszłorocznego Festiwalu. O tej wystawie, jej założeniach oraz poszczególnych twórcach, pisze prof. Andrzej Bednarczyk. W ramach naszej ścisłej współpracy mieliśmy też możliwość zaproszenia gości do wykładów, przeprowadzenia rozmów i dyskusji na styku nauki i sztuki. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. dr hab. Jan Mioduszewski i dr hab. Robert Kuśmirowski. Zapis tych wydarzeń, odnajdą Państwo na kanale YouTube Centrum Kopernika, gdzie znajduje się bogate archiwum spotkań i prelekcji odbywających się w czasie Festiwalu. Warto do nich sięgnąć!

redaktorka prowadząca: Kinga Nowak
język publikacji: polski
autorzy tekstów: Andrzej Bednarczyk, Michał Bratko, Bartosz Brożek, Justyna Hobot, Mateusz Hohol, Łukasz Kwiatek, Piotr Marecki, Dominik Stanisławski, Robert Utkowski, Michał Wierzchoń, Michał Zawada
projekt graficzny i skład: Michał Bratko
format: 23 × 32 cm
liczba stron: 64
rok wydania: 2019
wydawcy: Fundacja Centrum Kopernik
oraz Wydawnictwo ASP w Krakowie
cena: egzemplarz bezpłatnyHodegetrie Krakowskie i ich odmiany, tom 4 i 5 

Ostatnie dwa tomy korpusu obrazów Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej, który tworzy łącznie pięć woluminów, obejmują obrazy z lat 1550-1750 (t. 4) oraz 1750-2018 (t. 5). Według przyjętej od pierwszych tomów koncepcji naukowej publikacje zawierają syntezy historyczno-artystyczne, technologiczne oraz katalogi, w których znalazły się monograficzne opracowania poszczególnych wizerunków. Ponadto w ostatnim tomie zamieszczono Addendy do czterech haseł katalogowych zredagowanych w tomie II, alfabetyczny spis haseł katalogowych tomów 1-5 oraz zestawienie fotografii wszystkich obrazów Hodegetrii uwzględnionych w tomach 1-5.

język publikacji: polski, angielski
redakcja: Małgorzata Schuster-Gawłowska, Marta Lempart-Geratowska, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
autorzy tekstów: Małgorzata Schuster-Gawłowska, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
przekład: AFB tłumaczenia
korekta tekstów angielskich: Anna Meysztowicz
projekt okładki: Tomasz Gawłowski
format: 24 x 30 cm
liczba stron: 364
ISBN 978-83-66054-76-9
rok wydania: 2019
cena: 63 zł


Dorota Włosowicz

Wspominając Akademię. Wysłuchane, zapisane, okazane, t. 5

Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom cyklu „Wspominając Akademię”, zainicjowanego w ramach obchodów jubileuszu 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W książce znajdziemy wywiady z wybitnymi artystami i osobami związanymi z krakowską ASP przeprowadzone przez dziennikarkę radiową i telewizyjną Dorotę Włosowicz: Bronisławem Chromym, Zbigniewem Łagockim, Witoldem Skuliczem, Ryszardem Horowitzem, Stanisławem Lemem, Grażyną Korpal, Jerzym Ginalskim, Piotrem Kunce, Zbigniewem Bajkiem, Iwoną Demko, Bogdanem Migą, Martą Bożyk, Joanną Kaiser, Henrykiem Ożógiem, Władysławem Plutą, Janem Tutajem, Władysławem Zbigniewem Zalewskim, Andrzejem Getterem, Markiem Liskiewiczem i Jerzym Woziwodzkim. Publikację zamykają dwa wywiady przeprowadzone przez Jacka Dembosza, pomysłodawcę i redaktora serii: z Natalią Wiernik i Kingą Nowak. W luźnych rozmowach artyści poruszają bardzo różne sprawy, opowiadają o swej pracy i życiu. Każdy z nich ma swoją własną historię, która wzbogaca historię najstarszej polskiej uczelni plastycznej.

redaktor prowadzący : Jacek Dembosz
Język publikacji: polski
Projekt okładki : Marek Pawłowski
Projekt graficzny: Michał Bratko
format: 21 × 15 cm
liczba stron: 800
ISBN: 978-83-66054-77-6
Rok wydania: 2019
Cena: 50 zł


Zanurzenie – Naznaczenie – Interpolacje
Immersion – Marking – Interpolations

„Zanurzenie i naznaczenie to dwa bieguny, pomiędzy którymi poruszają sięautorzy niniejszego tomu. Artyści – Laureaci Międzynarodowego Triennale Grafiki 2018 w Krakowie – interpretujący przy pomocy zarówno klasycznych, jak i nowych mediów otaczającą nas rzeczywistość oraz autorzy tekstów stanowiących próbę objaśnienia nie tylko indywidualnych założeń twórczych, ale poszukujących także odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, za pośrednictwem tych dwóch pojęć, można opisać zjawiska zachodzące we współczesnej przestrzeni publicznej i sferze medialnej” – pisze we wstępie Marta Anna Raczek-Karcz, redaktor książki, prezes zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Dzieła Zuzanny Dyrdy, Marcina Pazery i Karola Pomykały, których reprodukcje zamieszczono w albumie, ukazują różnorodność zastosowanych technik graficznych i mediów cyfrowych. Poruszając się na granicy rzeczy, artyści odkrywają nowe warstwy znaczeniowe zjawisk. Monografia – wydana wspólnie przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – zawiera także teksty teoretyczne autorstwa Aleksandry Janik, Sideya Myoo i Marty Anny Raczek-Karcz.

redakcja: Marta Anna Raczek-Karcz
autorzy: Zuzanna Dyrda, Aleksandra Janik, Sidey Myoo,
Marcin Pazera, Karol Pomykała, Marta Anna Raczek-Karcz
język publikacji: polski, angielski
przekład: Katarzyna Sokołowska
projekt graficzny: Grafia
format: 30 × 23 cm
liczba stron: 108
ISBN 978-83-65220-14-1 (SMTG),
978-83-66054-85-1 (WASP)
rok wydania: 2019


Nieswojość

Książka – ukazująca się jako koedycja Wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy i Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – to interdyscyplinarny projekt fotograficzno-literacki, którego autorki i autorzy za główny cel postawili sobie przeprowadzenie pogłębionej refleksji nad krajobrazem mentalnym Polaków na tle burzliwej historii Dolnego Śląska. Fotograficzny esej pomysłodawców tego przedsięwzięcia uzupełniony zostało o teksty literackie pisarzy i publicystów (m.in. Tokarczuk, Szczerka czy Witkowskiej), a także reportaże i analizy popularnonaukowe. A wszystko po to, by lepiej zrozumieć fenomen regionu Polski, w którym po wojnie dokonała się niemal całkowita wymiana ludności, i na nowo zastanowić się nad kulturowymi konsekwencjami tego wydarzenia.

język publikacji: polski
redakcja: Agata Pankiewicz, Marcin Przybyłko
autorzy tekstów: Magadalena Barbaruk, Jakub Fereński, Leszek Koczanowicz, Karol Maliszewski, Marta Leśniakowska, Zdzislaw Skrok, Ziemowit Szczerek, Olga Tokarczuk, Ilona Witkowska, Henryk Worcell
autorzy eseju fotograficznego: Agata Pankiewicz i Marcin Przybyłko
projekt graficzny: Pracownia Teren Prywatny
format: 17 × 22cm
liczba stron: 266
ISBN: 978-83-65502-87-2 (Wydawnictwo Warstwy)
978-83-66054-67-7 (ASP)
rok wydania: 2019
cena: 44 zł200 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
1818‑2018, Tom 1

Jak zawrzeć 200 lat historii najstarszej polskiej uczelni plastycznej na kartach jednego (choć dwutomowego) albumu? Twórcom monografii, która ukazała się z okazji jubileuszu 200‑lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ta sztuka się udała! „Jesteśmy mocni i bogaci swoją tradycją oraz historią, swoim dorobkiem i osiągnięciami, ale jednocześnie aktywni i otwarci na to, co nowoczesne i kreatywne, co rozszerza perspektywę twórczej przyszłości, będącej przestrzenią do odkrywczego działania” – czytamy we wstępie prof. Stanisława Tabisza, rektora ASP. Z kart monografii wyłania się obraz Akademii w całym jej bogactwie. Układ monografii ukazuje rozwój dziejowy uczelni, omawiając najważniejsze zagadnienia z nią związane. Łączenie ujęcia chronologicznego z rzeczowym pozwoliło na wydobycie różnorodnych aspektów w wielowątkowej opowieści o Akademii. Słowu pisanemu towarzyszy obszerny wybór reprodukcji dzieł sztuki artystów związanych z krakowską ASP. Obcujemy ze sztuką najwybitniejszych twórców. Dużą część każdego poświęconego sztuce muzeum w Polsce zajmują przecież dzieła stworzone przez „ludzi Akademii”. Książka skierowana jest do wszystkich tych, którzy interesują się historią i sztuką.

język publikacji: polski
redakcja: Adam Wsiołkowski, Jacek Dembosz, Paulina Tendera
projekt graficzny: Dorota Ogonowska
format: 124,5 × 32 cm
liczba stron: 488
ISBN: 978‑83‑66054‑55‑4
rok wydania: 2019
cena: 150 zł


Marcin Klag

Co to jest design?
Wspominając Akademię, Tom 6

Kolejny, szósty tom serii Biblioteka 200‑lecia ukazuje sylwetki pedagogów i projektantów związanych zawodowo z Wydziałem Form Przemysłowych krakowskiej ASP, najstarszej polskiej szkoły wzornictwa. Założycielami Wydziału byli Zbigniew Chudzikiewicz (1909–1991) oraz Andrzej Pawłowski (1925–1986) – wybitny artysta, projektant i pedagog, pierwszy dziekan WFP. Celem Marcina Klaga było zebranie poglądów na temat wzornictwa przemysłowego osób aktywnie tworzących Wydział na przestrzeni prawie 50 lat. Zebrane wypowiedzi stanowią zapis faktów kulturowych, które mogą być inspiracją dla młodszych twórców, materiałem do dalszej dyskusji oraz badań nad historią i spuścizną krakowskiego Wydziału Form Przemysłowych.

język publikacji: polski
redakcja: Jacek Dembosz
projekt okładki: Marek Pawłowski
projekt graficzny: Michał Bratko
format: 10 x 15 cm
liczba stron: 544
ISBN: 978‑83‑66054‑53‑0
rok wydania: 2019
cena: 35 zł


Witold Stelmachniewicz
Between The Kingdom of Complacency and The City of Hysteria

Monografia twórczości Witolda Stelmachniewicza, zawierająca reprodukcje kilkudziesięciu obrazów malarskich z ostatnich pięciu lat jego aktywności. Motywy obrazów prezentowane są na tle fotografii pejzażowych, które artysta wykonał w czasie wielu podróży po regionach Europy Środkowej. Są to miejsca anonimowe, jednak niepozbawione swojej historii, w myśl idei Martina Pollacka wyrażonej w książce Skażone krajobrazy. Monografia nie zawiera tekstów krytycznych ani analitycznych, tylko opisy poszczególnych obrazów, biogram artysty i długą listę osób, które wywarły i wywierają wpływ na jego postawę. Formaty poszczególnych części nawiązują do gabarytów płyty winylowej i kompaktowej.

Projekt graficzny: Anna Ławrynowicz
Język publikacji: angielski
ISBN: 978-83-66054-64-6
Rok wydania: 2019
Cena: 60 zł
Cz. 1
Okładka: twarda
Liczba stron: 88
Format: 30 x 30 cm
Cz. 2
Okładka: miękka
Liczba stron: 84
Format: 14 x 14 cm
Cz. 1 i cz. 2 są umieszczone w plastikowym etui wielokrotnego użytku.


Czarno na białym. 200 lat rysunku
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

W albumie zaprezentowano 170 rysunków, pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych oraz ze zbiorów prywatnych. Wybór wyłącznie medium rysunkowego ma swoje uzasadnienie. Wszystkie artystyczne dyscypliny wyrastają przecież z rysunku. Podkreślają to artyści, których wypowiedzi zawarto w części wstępnej książki. Album systematyzuje wiedzę na temat zagadnienia, w kolejnych rozdziałach odsłaniając inne jego aspekty: „rysunek jako studium akademickie”, „rysunek jako studium przygotowawcze do większej kompozycji”, „rysunek inwentaryzacyjny i projektowy” i wreszcie „rysunek jako forma samodzielnej wypowiedzi twórczej” i „szkicowniki artystów”. Zasadniczą część albumu stanowią reprodukcje dzieł sztuki nieżyjących artystów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z przeszłości Akademii wydobyto także wypowiedzi wielu mistrzów, rozproszone po całej publikacji, dzięki czemu możemy obserwować, jak przez wieki podchodzono do rysunku. Na końcu zamieszczono biogramy artystów – autorów reprodukowanych dzieł.
Album towarzyszy wystawie Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a jego ukazanie się stanowi zakończenie obchodów jubileuszu dwustulecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

koncepcja: Agnieszka Jankowska-Marzec
redakcja: Małgorzata Płazowska
język publikacji: polski, angielski
autorzy tekstów: Andrzej Betlej, Stanisław Tabisz, Agnieszka Jankowska-Marzec, Zbigniew Bajek, Małgorzata Buczek-Śledzińska, Jakub Gołębiewski, Janusz Janczy, Joanna Kaiser, Piotr Korzeniowski, Patrycja Ochman-Tarka, Rafał Pytel, Jan Tutaj, Dariusz Vasina, Monika Wanyura-Kurosad, Grzegorz Wnęk, Jakub Woynarowski, Joanna Grabowska, Katarzyna Król
projekt graficzny i skład: Dagmara Berska
format: 27 × 21 cm
liczba stron: 288
ISBN 978-83-66054-52-3 (ASP)
978-83-7581-307-4 (MNK)
rok wydania: 2019
cena: 60 zł


Iwona Demko
Zofia Balterowicz-Dzielińska.
Pierwsza studentka Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie

Książka przedstawia postać Zofii Baltarowicz‑Dzielińskiej, pierwszej studentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.Poznajemy życie i twórczość rzeźbiarki, która rozpoczynającstudia w charakterze hospitantki w pracowni Konstantego Laszczki w 1917 roku utorowała drogę innym kobietom, które dwa lata później uzyskały prawo studiowania w krakowskiej ASP. Napisana z pasją książka, oparta na obszernym materialearchiwalnym, nie tylko przybliża nam osobę artystki, ale takżeuzupełnia opowieść o historii Akademii. Książka ukazała się w Roku Kobiet z Akademii Sztuk Pięknych.

projekt graficzny i skład: Magdalena Mach
język publikacji: polski
format: 17 × 24 cm
liczba stron: 288
ISBN 978-83-66054-35-6
rok wydania: 2018