Prolegomena do badań nad obrazami hodegetrii typu krakowskiego

Wydawnictwo niniejsze jest pierwszą publikacją wybranych materiałów zgromadzonych w archiwum przechowującym tekstowe i wizualne

(fotografie, rysunki i kalki) informacje o obrazach Hodegetrii typu krakowskiego, nazywanego dawniej „piekarskim”.Przyjęta nowa nazwa typu „Hodegetria Krakowska” opiera się na przekonaniu, że importowany, zaginiony obraz-wzór pojawił się w dawnej stolicy kraju, będącej równocześnie siedzibą władz rozległej diecezji; stamtąd wzór ów promieniował w pierwszym rzędzie na ziemie krakowskiego biskupstwa. W Krakowie wreszcie funkcjonowały malarskie warsztaty wytwarzające wizerunki
wspomnianego typu. Obrazy te powstawały tam od początku wieku XV, ze szczególnym nasileniem wytwórczości w latach 1400–1550; kontynuowano ją w stuleciach późniejszych i praktycznie nie przerwano do dziś. Zestawione w publikacji przykłady ograniczono do epoki gotyku, przy czym spośród znanych blisko 70 obrazów z tego czasu zaprezentowano 36. Stanowią one zapowiedź informującą o ilościowym i jakościowym potencjale zjawiska, w takiej skali nieznanego w późnośredniowiecznej Europie.
Praca zbiorowa pod kierunkiem Jerzego Gadomskiego z udziałem
Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart Geratowskiej, Heleny Małkiewiczówny, Małgorzaty Nowalińskiej. Cena z vat 50,10 zł